SymbolLastChg.Chg. %
 AUD/NOK6.0396+0.0132+0.22%
 CAD/NOK6.5348+0.0394+0.61%
 CHF/NOK8.7001+0.0444+0.51%
 DKK/NOK1.3139+0.0056+0.42%
 EUR/NOK9.8132+0.0444+0.45%
 GBP/NOK11.18800.00010.00%
 HKD/NOK1.1205+0.0053+0.48%
 NOK/HKD0.8924-0.0043-0.48%
 JPY/NOK0.07991+0.00020+0.25%
 NOK/JPY12.5164-0.0411-0.33%
 NZD/NOK5.7315+0.0100+0.17%
 RUB/NOK0.1358+0.0003+0.25%
 NOK/RUB7.3633-0.0187-0.25%
 SEK/NOK0.9121+0.0050+0.55%
 SGD/NOK6.3830+0.0047+0.07%
 THB/NOK0.2763-0.0000-0.02%
 NOK/THB3.6198+0.0008+0.02%
 TRY/NOK1.4524+0.0045+0.31%
 TWD/NOK0.2803-0.0001-0.05%
 NOK/TWD3.5673+0.0017+0.05%
 USD/NOK8.7953+0.0512+0.59%